هاست سی پنل ایران

دویست مگابایت سی پنل ایران

شروع از

15,000 تومان

ماهانه


  • 200 مگابایت

  • ترافیک ماهانه نامحدود

  • تعداد ایمیل نامحدود

  • تعداد یتابیس نامحدود

  • پارک دامین نامحدود

  • ادآن دامین نامحدود

  • بک آپ گیری هفتگی

  • پارک دامین نامحدود

  • حافظه بسیارسریع

  • گواهی SSL رایگان

  • آپتایم بالا

  • پشتیبانی24ساعته

پانصد مگابایت سی پنل ایران

شروع از

18,000 تومان

ماهانه


  • 500 مگابایت

  • ترافیک ماهانه نامحدود

  • تعداد ایمیل نامحدود

  • تعداد یتابیس نامحدود

  • پارک دامین نامحدود

  • ادآن دامین نامحدود

  • بک آپ گیری هفتگی

  • پارک دامین نامحدود

  • حافظه بسیارسریع

  • گواهی SSL رایگان

  • آپتایم بالا

  • پشتیبانی24ساعته

هزار مگابایت سی پنل ایران

شروع از

25,000 تومان

ماهانه


  • 1000 مگابایت

  • ترافیک ماهانه نامحدود

  • تعداد ایمیل نامحدود

  • تعداد یتابیس نامحدود

  • پارک دامین نامحدود

  • ادآن دامین نامحدود

  • بک آپ گیری هفتگی

  • پارک دامین نامحدود

  • حافظه بسیارسریع

  • گواهی SSL رایگان

  • آپتایم بالا

  • پشتیبانی24ساعته

دو هزار مگابایت سی پنل ایران

شروع از

32,000 تومان

ماهانه


  • 2000 مگابایت

  • ترافیک ماهانه نامحدود

  • تعداد ایمیل نامحدود

  • تعداد یتابیس نامحدود

  • پارک دامین نامحدود

  • ادآن دامین نامحدود

  • بک آپ گیری هفتگی

  • پارک دامین نامحدود

  • حافظه بسیارسریع

  • گواهی SSL رایگان

  • آپتایم بالا

  • پشتیبانی24ساعته

سه هزار مگابایت سی پنل ایران

شروع از

39,000 تومان

ماهانه


  • ترافیک ماهانه نامحدود

  • تعداد ایمیل نامحدود

  • تعداد یتابیس نامحدود

  • پارک دامین نامحدود

  • ادآن دامین نامحدود

  • بک آپ گیری هفتگی

  • پارک دامین نامحدود

  • حافظه بسیارسریع

  • گواهی SSL رایگان

  • آپتایم بالا

  • پشتیبانی24ساعته

پنج هزار مگابایت سی پنل ایران

شروع از

49,000 تومان

ماهانه


  • 5000 مگابایت

  • ترافیک ماهانه نامحدود

  • تعداد ایمیل نامحدود

  • تعداد یتابیس نامحدود

  • پارک دامین نامحدود

  • ادآن دامین نامحدود

  • بک آپ گیری هفتگی

  • پارک دامین نامحدود

  • حافظه بسیارسریع

  • گواهی SSL رایگان

  • آپتایم بالا

  • پشتیبانی24ساعته